IDC Direct-Linc Black 2.0 v1
IDC Direct-Linc Black 2.0 v2
IDC Direct-Linc Platinum 2.0 v1
IDC Direct-Linc Platinum 2.0 v2
IDC Direct-Linc Black Gold 2.0 v1
IDC Direct-Linc Black Gold 2.0 v2
IDC Direct-Linc Red Devil 2.0
IDC Direct-Linc Odyssey 2.0 v2